ARSIMIMI:
1984 – 1988: Arsimim i mesëm,, Zef Lush Marku’’ – drejtimi pedagogjik
1988 – 1990: SH.L.P.,, Kliment Ohridski’’- drejtimi grupi klasor
1990: E punësuar si arsimtar i grupit klasor në SH.F. ,,25 MAJ ‘’- Shkup
1999: Diplomoi në F.P.,, Kliment Ohridski’’, mer titull-Profesor i grupit klasor
2006: E punësuar në SH.F.K.,, LIRIA’’ – Shkup si profesor i grupit klasor

PËRVOJË:
1998: Seminar për mësim interaktiv
1999: Mentor për mësim interaktiv – bashkpunëtor i jashtëm pranë Birosë për Zvillimin e Arsimit në nivel shtetëror.
2002: Koordinator dhe trajnues në Proektin –Arsimimi ekonomik për të rinjë-JUNIOR ACHIEVMENT
2005: Trajnues në Qendrën për fëmijë pranë Komunës Çair
2007: Seminar programe kompjuterike -Windows,MS Word,MS Excell.
Trajnues për arsimtarë në proektin: Tool Kid – me arsimtarë të SH.F.Liria
2008: Seminar për Modernizim dhe teknologji bashkohore në proçesin edukativo arsimor
2010: Trajnues në Proektin – TIK-u në mësim-trajnim për arsimtar
Trajnues në proektin Shfrytëzimi Intell classmate në mësim.-trajnim për arsimtarë
Seminar-Matematika me të menduar
Seminar,,Metodat dhe hapat e planifikimit të mësimit ,vlerësimi dhe notimi i të ariturave të nxënësve
2011: Trajnim për programin –Shkrim lexim fillestar
Trajnim për programin edukativ- G COMPRIS
Trajnim regjional për trajnues për shfrytëzimin e Intel llaptovëve për PEP TIK komponentës.
Çertifikatë për përdorimin e suksesshëm të qasjeve bashkohore në arsim për matematikë dhe njohje të mjedisit në grupin klasor .
2014: Çertifikatë për Shkrim lexim fillestar në klasat e ulta.
Çertifikatë për-Matematika me të menduar
Seminar për programet e Kembrixhit-trajnim për Master trajnues në nivel Republikan.
Vërtetim për master trajnues për programet e Kembrixhit-Matematikë nga Biroja për Zhvillimin e Arsimit.
2015: Master trajnues për Programet e Kembrixhit në shkollat fillore
në nivel shtetëror-për lëndën e matematikës I-III
Bashkpunëtor i jashtëm pranë Birosë përZhvillimin e Arsimit
Master trajnues për programet e Kembrixhit për lëndën e matematikës për klasat IV-V .
Çertifikatë për shkathtësi jetësore –Futja e edukimit financiar (realizimin e 10 orëve praktike)
2016/17: Trajnim i arsimtarëve në nivel republikan për ,,Notimin Formativ,,
Cikli i grupit klasor prej I-V-të
2017: Kryetar i këshillit të shkollës pranë shkollës fillore ,,Liria,,
Përcjellja e trajnimit per drejtor të ardhshëm për shkolla fillore,shkolla të mesme ,konviktet për nxënës dhe univerzitetet e hapura qytetare për mësim të përjetshëm.
Marja e licencës për drejtor në shkolla fillore,shkolla të mesme,konviktet për nxënës dhe univerzitetet e hapura qytetare për mësim të përjetshëm.
2018: Marja e diplomës për njohuri të gjuhës angleze APTIS –CEFR Skills Descriptors-British Council
Drejtoreshe ne ShFK,,LIRIA,,-Çair .
2019: Trajnim i arsimtarëve në nivel republikan,,Forcimi i kapaciteteve shkollore për mësim inkluziv’’.
2020: Çertifikatë për përcelljen e trajnimit për drejtorë nga Ambasada për fëmijë ,”Megjashi,”.
2021: Master trajnues Trajnim i arsimtareve ,,Implementimi i konceptit te ri ne arsimin fillor ,,MASH dhe BZHA.
2022: Master trajnues ,,Mesimi inkluziv ,femijet me nevoja te vecanta,, Master trajnues ,,Perpilimi i planit individual dhe planit te modifikuar ,,BZHA dhe MASH
2023: Koordinator per programet Erasmus per Maqedoni
Master trajnues per zhvillim profesional te mesimdhenesve ,,Bashkpunimi profesional i arsimtareve ,aktivet profesionale,mentorimi,,Akademia CES BZHA
Master trajnues ne proektin,,Women without borders-Mother Sshools ,,-Pleiades ,Jahjaga Foundation.
NJOHURI KOMPJUTERIKE: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power point, Corel Draw.
GJUHË: Gjuhë shqipe, gjuhë maqedone, gjuhë angleze, gjuhë serbe.

Shkolla fillore komunale “Liria” Shkup, gjendet në rajonin e komunës Çair, në pjesën e vjetër të qytetit të Shkupit.
Është themeluar me 01 dhjetor 1944 për mësim në gjuhën shqipe, ku drejtor i pare i kësaj shkolle ka qenë Azem Marana

Na kontaktoni

Rruga Cvetan Dimov 94, 1000 Shkup Maqedonia e Veriut

E Hënë – E Premte: 06:00–18:00
E shtunë – E dielë: Mbyllur

SHKOLLA FILLORE KOMUNALE LIRIA - SHKUP © 2024. Të gjitha të drejtat e rezervuara