Matematikë-Kl.VI Njesia 33 – Perimetri

Matematikë-Kl.VI Njesia 34 – Detyra me Syprinen

Matematikë-Kl.VI Njesia 35 – Kohet e ndryshme ne vende te ndryshme

Matematikë-Kl.VI Njësia 36

Matematikë-Kl.VI Njësia 37

Matematikë-Kl.VI Njësia 38

Matematikë-Kl.VI Njësia 39

Matematikë-Kl.VI Njësia 40

Matematikë-Kl.VI Njësia 41

Matematikë-Kl.VI Njesia 28 – Njësitë matese për gjatësinë

Matematikë-Kl.VI Njesia 29 – Sistemet tjera matëse

Matematikë-Kl.VI Njesia 30 – Matja e masës

Matematikë-Kl.VI Njesia 31 – Shëndërrimi i njësive matëse – pjesa e parë

Matematikë-Kl.VI Njesia 32 – Shëndërrimi i njësive matëse – pjesa e dytë

Matematikë-K.VI Njesia 22 Emërtimi dhe vizatimi i katërkëndëshave

Matematikë-K.VI Njesia 23 Vetitë e formave 3D

Matematikë-K.VI Njesia 24 Rrjetet e formave 3D

Matematikë-Kl.VI Njesia 25 – Matja dhe vizatimi i këndeve

Matematikë-Kl.VI Njesia 26 – Caktimi i madhësisë së këndit

Njesia 27 – Këndet në trekëndësh

Matematikë-Kl.VI Përsëritje për këndet

Matematikë-Kl.VI Përsëritje për trekëndëshat

Matematikë-Kl.VI Njesia 18 Thyesat dhe raporti i madhesive – pjesa e pare

Matematikë-Kl.VI Njesia 18 Thyesat dhe raporti i madhesive – pjesa e dytë

Matematikë-Kl.VI Njesia 19 Raportet e madhesive ne shkolle

Matematikë-Kl.VI Njesia 20 Zbatimi i raportit te madhesive

Matematikë-Kl.VI Njesia 21 Zmadhimi dhe zvogelimi proporcional

Matematikë-Kl.VI Përsëritje për përqindjen-pjesa 2

Matematikë-Kl.VI Përsëritje për përqindjen-pjesa 3

Matematike-Kl.VI Njesia 11-Përqindje, thyesat dhe numrat dhjetor

Matematikë-Kl.VI Njesia 12 Shënderrimi i përqindjeve, thyesave dhe numrave dhjetor

Matematikë-Njesia 13

Matematikë-Njesia 14

Matematikë-Njesia 15

Matematikë-Njesia 16 

Njesia 10 – Perqindja

Perseritje per thyesat 2

Njesia 9 – Shnderrimi i thyesave ne numra dhjetore dhe anasjelltas

Matematikë-Njesia 1

Matematikë-Njesia 2

Matematikë-Shënderrimi i thyesave prej njerit lloj ne tjetrin Kl.VI

Matematikë-Kl.VI Njesia 4

Matematikë Kl.VI Njesia 5-Detyra me Thyesa ekuivalente

Matematikë Kl.VI-Njesia 6

Matematikë-Kl.VI Krahasimi dhe renditja e thyesave-Njesia 7

Video njesia e 7 krahasimi dhe renditja e thyesave

Tab Content