Të nderuar prindër, nxënës të dashur

Ju informojmë se këtë vit regjistrimi i fëmijëve në klasë të parë për vitin shkollor 2021/2022 do të realizohet në përputhje me situatën e re, për shkak të pandemisë globale të virusit COVID-19.

Në bazë të nenit 60 nga Ligji për Arsim Fillor (G.z. 161/19 e RMV-së) në klasë të parë do të regjistrohen të gjithë fëmijët të cilët deri më 31.12.2021 (viti i lindjes 2015) i mbushin 6 vjet.

**Në klasë të parë mund të regjistrohen edhe fëmijët e lindur deri më 31.01.2016 me kërkesë paraprake nga prindi/kujdestari dhe mendimit të marrë nga shërbimi pedagogjik i shkollës.

Për këto arsye, regjistrimi në klasë të parë do të bëhet si më poshtë:

Të gjithë prindërit/kujdestarët e interesuar mund të plotësojnë aplikimin online (shkollë) ose www.uslugi.gov.mk

për regjistrim në klasë të parë ku do të marrin përgjigje kthyese për terminin e caktuar për intervist me fëmiun.

Për prindërit / kujdestarët që nuk kanë mundësi ta plotësojnë aplikimin në mënyrë elektronike, ata mund të vijnë në shkollë që të plotësojnë aplikimin dhe ju caktohet termini, çdo ditë pune nga ora 09:00 – 13:00, prej datës 04-31.05.2021

Dokumentet e nevojshme për regjistrimin:

çertifikata e lindjes (kopje)
vërtetim për vaksinat e pranuara (institucioni kompetent shëndetësor)
vërtetim nga stomatologu (institucioni kompetent shëndetësor)
vërtetim nga oftalmologu (institucioni kompetent shëndetësor)
letërnjoftimi i prindit/kujdestarit (për identifikim)

Dokumentet duhet të dorëzohen në ditën e intervistës së fëmiut që do të fillon prej 4 maj sipas terminit të caktuar

Për çdo informatë shtesë apo paqartësi mund të na kontaktoni nëpërmjet e-mail adresës ose telefonit:

liria_shkup@live.com
02 2611 854
ora 09:00-13:00

Faleminderit për bashkëpunimin!

Nga drejtoria