Të nderuar prindër, nxënës të dashur,
Ju informojmë që në këtë vit shkollor 2020/2021 regjistrimi në klasë të parë do të realizohet në përputhje me situatën e re për shkak të pandemisë globale të virusit COVID-19.
Në bazë të ligjit për arsimi fillor në klasë të parë do të rregjistrohen të gjithë fëmijët të cilët deri më 31.12.2020 i mbushin 6 vjet. Me përjashtim, me kërkesë të prindit dhe mendim të pedagogut-psikologut të shkollës në klasë të parë mund të regjistrohen edhe fëmijët të cilët do të mbushin 6 vjet deri më 31 Janar të
vitit vijues.

Mund të aplikoni online ose mund të merni fletparaqitjen këtu: Fletëparaqitje 2020-21

Aplikim online

Të dhënat e nxënësit/nxënëses

//

Fletëparaqitja e plotësuar për regjistrimin e nxënësve në klasat e para për vitin shkollor 2020/2021 të dorzohet në mënyrë elektronike në e-mailin e shkollës liria_shkup@live.com më së voni deri më 29.05.2020, ku ju caktohet edhe termini për intervistë.

 

 

                                                                                                                Drejtor

                                                                Teuta Idrizi