AKSION HUMANITAR


Më datën 13 dhe 14 prill 2020 në lokalet e shkollës u zhvillua aksion humanitar për familjet me nevojë të nxënësve të shkollës tonē.Në këtë aksion u shpërndan pako me produkte ushqimore dhe higjienike me qëllim që këto familje ta përballojnë sa më lehtë krizën me pandemin aktuale.
Nga ana e drejtorisē dhe gjithë kolektivit i faleminderojmë nga zemra donatorët; Organizatat humanitare ,,Ensar’’ ,,Kalliri i mirësis’’ dhe ,,TIKA’’.